Welcome to Lammas

en

The Lammas project has been created to pioneer an alternative model for living on the land. It empowers people to explore what it is to live a low-impact lifestyle. It demonstrates that alternatives are possible here and now.

The project centres around the ecovillage at Tir y Gafel, in North Pembrokeshire, which has been designed using a model that can be replicated across Wales. It combines the traditional smallholding model with the latest innovations in environmental design, green technology and permaculture. The ecovillage was granted planning permission in 2009 by the Welsh Government and is currently part-way through the construction phase.  At its heart it consists of 9 smallholdings positioned around a Community Hub building, and it is supported by a range of peripheral projects and networks.

The ecovillage runs guided tours every Saturday from April to October and also runs a range of courses, conferences and events throughout the year.

The project actively supports aspiring low-impact projects in Wales through providing planning guides and resources as well as supporting independent academic studies.

 

we

Croeso i Lammas

Mae’r prosiect Lammas wedi cael ei greu i arloesi model amgen ar gyfer byw ar y tir. Mae’n galluogi pobl i archwilio sut beth yw byw bywyd effaith isel. Mae’n dangos bod dewisiadau eraill yn bosibl yma ac yn awr.

Mae’r prosiect yn canolbwyntio o amgylch y ecovillage yn Nhir y Gafel, yng Ngogledd Sir Benfro, sydd wedi ei gynllunio gan ddefnyddio model y gellir ei efelychu ar draws Cymru. Mae’n cyfuno model tyddyn traddodiadol gyda’r datblygiadau diweddaraf mewn dylunio amgylcheddol, technoleg werdd a permaculture. Mae’r ecovillage Rhoddwyd caniatâd cynllunio yn 2009 gan Lywodraeth Cymru, ac ar hyn o bryd yn rhan-ffordd drwy’r cyfnod adeiladu. Yn ei galon, mae’n cynnwys 9 dyddynnod lleoli o amgylch y Ganolfan Gymunedol adeilad, a chaiff ei gefnogi gan ystod o brosiectau ymylol a rhwydweithiau.

Mae’r ecovillage yn rhedeg teithiau tywys bob Saturady o fis Ebrill i fis Hydref a hefyd yn rhedeg ystod o gyrsiau, cynadleddau a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Mae’r prosiect yn cefnogi darpar effaith isel brosiectau yng Nghymru trwy ddarparu canllawiau cynllunio ac adnoddau yn ogystal â chefnogi astudiaethau academaidd annibynnol.

Mwynhewch ein gwefan newydd!